Copyright © NCsoft All Rights Reserved

MMORPGStar Trek OnlineGuild WarsThe Exiled Realm of ArboreaWorld of WarcraftAionLineage I

Překlad: aion.vokr.com, korektury textu: Rei

  • Kapitola 1 - Počátek

Vytvoření Atreie zůstává záhadou i pro její nejstarší obyvatele. Existence Aionu, mocného objektu, které ji vytvořil, existuje jako neměnný fakt okolo této nebeské události. Jako nestárnoucí božstvo s mocí nad celým vesmírem, Aion postavil kolosální věž, která měla držet "stráž" nad událostmi v Atreii, a jejího hlavního druhu (rasy), nazývajícího se Draken-i. Tak, jako mistr hodinář vytváří elegantní hodinky, tak Aion modeloval a tvaroval každou horu, údolí a kontinent na planetě.

Ve svém vzniku, svět Atreia stál jako vrchol stvoření. Krásné a čisté prostředí umožňovalo, aby život mohl vzkvétat na celé planetě. Ve střední části planety, Aion vytvořil významnou strukturu (věž), známou jako Tower of Eternity - Věž věčnosti. Věž, tyčící se až k obloze, spojovala na jedné straně jednu část světa a na druhé část druhou. Pomník Všemocného Aionu-u, věž, která spojila vše v čarovné zemi Atreia. Věž se připevnila k světu stejně tak, jako se život Draken-ů upevnil k ní. Avšak Draken-i nebyli jediným žijícím druhem na této planetě. Tak tajemné, jako stvoření světa a mocných Draken-ů samo o sobě, stejně tak tajemné bylo zrození dalšího druhu, známého jako Sapiens-Humanoidé-Lidé. Lidstvo bylo však velice odlišný druh. Lidé žili a rozvíjeli se po celém známém světě, zdokonalovali se jak materiálně, tak duševně prostřednictvím Veže věčnosti a víry v Aion-a. Lidé sloužili Aion-u s pokorou a láskou, a proto byli obdarování čímkoliv, co potřebovali. Život se rozvíjel a probíhal po tísice let v rámci tohoto nebeského souladu.

Až do dne,kdy narůstala únava Draken-ů z jejich úlohy, obyčejných správců planety. Draken-i, fyzicky i mentálně vyspělejší rasa než ostatní, postupem času "vyrůstali" ve velice násilnou rasu, která ničila vše, co jí stálo v cestě a tím se stala pro ostatní obyvatele Atreii velikou hrozbou. Draken-i a jejich touha po moci se stávala každým dnem silnější a překračovala všechny možné meze. Úrodné pastviny Atreie se permanentně zabarvovaly červenou krví mrtvých. Celé druhy vyhynuly pod krutýma očima Draken-ů, jiní byli zotročováni a používáni jako "síla" proti lidem, kteří stáli jako jediný druh na Atreii, který statečně bojoval proti okupaci a snaze ovládnout jejich způsoby života.

Síla Draken-ů spočívala v jejich množství, přičemž hněv a touha po moci stále rostla. Netrvalo dlouho a Draken-i plánovali,že se otočí zády k jejich stvořitelům,aby se mohli stát samostatným národem (rasou). Organizováni prostřednictvím vedení velitelů v čele s 5 Draken-y (pokřtěných v Draken Lords) - Aion zatratil je a udělil jim jiný název, stali se Balaur. Probuzení rasy Balaur změnilo průběh života v Atreii navždy.

Historie: Lidé zmobilizovali všechny jejich jednotky a sjednotili se v obraně jejich světa a Všemocného Aion-a, který je povzbuzoval v boji proti Balauru. Smutné bylo, že lidé nabídli směšnou výzvu jejich krutým vyzyvatelům. Balaur zmasakroval tisíce a tisíce lidí, jen kvůli ovládnutí planety. Ze zoufalství, Aion vytvořil skupinu 12 elitních služebníků, kteří měli pomáhat lidem v obraně Věže věčnosti a obnově pořádku v Atreii. Tito opatrovníci se stali známými jako Nebeští lordi. Jak chtěl Aion i nadále pomáhat lidem a jejich novým ochráncům, vytvořil látku nazývanou Aether, která předala sílu a mocné schopnosti těm, kteří věděli jak s ní zacházet.

  • Kapitola 2 - Tisíciletá válka

Boj pokračoval...

12 Nebeských pánů [Empyrean´s Lords], kterým Aion přikázal chránit svět Atreia a její obyvatele, statečně bojovali proti Balaurům po desítky let. Vznášejíce se, jako okřídlené, osvícené bytosti, byli Nebeští lordi obdivováni a uznáváni lidmi pro jejich statečnost a neohroženou loajalitu k ochraně života na Atreii a úctě k Aionu. 2 představitelé Nebeských lordů - Siel a Israphel - převzali moc nad Tower of Eternity. I přes jejich rozdílné osobnosti a charaktery, dokázali se Siel a Israphel spojit při obraně Věže věčnosti.

V rámci pomoci v boji proti Balaurům, Aion obdaroval Nebeské lordy mocnou látkou (zmíněnou již výše) známou jako Aether - Éter. Jako zdroj energie s neomezeným potenciálem, bylo využití Aether-u omezené jen na čisté a vyvolené jedince. Sem patřila vybraná skupina lidských - smrtelných následovníků. Nebeští páni vybrali a určili některé z lidí, podle jejich fyzické a duševní stavby. Jejich transformace, nazývaná též jako Ascension, byla spojením jejich bytosti s látkou Aether. Jako součást tohoto procesu se mohutné zárodky křídel vynořily ze zad každého jedince, obdarovaného schopností létat.

Stále více lidí procházelo zkouškou Ascension a byli obdarováni možností létání. Tito vybraní následovníci se stali známými jako Daeva a v Atreii se z nich stali rovní bohům, uctívané a obdivované bytosti všemi následovníky Aiona. Lidé si začali nalhávat, že Daevové přišli, jako odpověď Aiona na postupný útlak Balaurů, která jim měla pomoci k osvobození světa a zničení Balaur. Tak dokonale je popsaný jejich příchod a účel jejich poslání. Počty Daevů se znásobovaly pod bdělým okem Nebeských lordů, kteří vedli Daevy do boje proti silám Balaur ve dne, i v noci.

Historie: Ale starobylí Balauři se ukázali jako impozantní odpůrci. Organizováni a vedeni 5 Drakens Lordy - Freigon, jako jejich vůdce, následovaný Maslamtaedou, Ereshkigalem, Vritrou a Tiamatem - si Balauři vysekávali cestu mezi lidmi a Daevy zrovna tak jako ve své vizi o nadvládě nad Atrei-ou. Konflikty mezi silami Aion a Dragon lords se přemístily z malých bojů do rozsáhlé války. Nepředstavitelný masakr a teror ovládl kdysi pokojné svahy Atreie po desetiletí.

V naději, že ochrání lidstvo od náporu Balauru, Aion nabídl vytvoření Aetherického pole okolo Vežě věčnosti a jejího okolí.. Nově postavené Aetherické pole žhnulo-hořelo energií při každém pokusu Balauru prolomit jej. Napříč jejich úsilí, oblast odolala i jejich nejsilnějším útokům a velkým žárem neochvějně zářila do tváří Drekenských lordů a podřízených Balaurů. Pole však mělo zásadní chybu, které Aion-ovo nepřátelé využili naplno. Zatím, co pole poskytovalo absolutní ochranu všeho uvnitř, zbytek, který zůstal se stal zranitelným vůči útokům. Uvědomujíc si to Balaur neukázal žádné slitování a usilovali o nalákání Nebeských lordů z ochranných křídel obranného pole. Vše mimo toto pole zmizelo pod hrůznou nenávistí a hněvem Balauru. Řeky se zbarvily červenou barvou krve padlých a vesnice lehly popelem.

Válka zuřila mimo Aetherického pole, kde Daevové a Nebeští lordi statečně bojovali proti svým nepřátelům. Napříč tomu, že se statečnost a divokost ukázala na obou stranách konfliktu, téměř každý si uvědomoval, že tato situace nemá východiska. Balauři nemohli vstoupit do pole pro zničení věže a nebeští páni a jejich Daevové nemohli podniknout výpad mimo Aetherické pole dostatečně dlouhý na to, aby mohl zabezpečit rozhodující vítězství pro svůj národ.

  • Kapitola 3 - Epická zkáza

Tisíciletá válka způsobovala na obou stranách masové ztráty. Ve snaze lépe organizovat řady Daevů bojujících proti Balauru se Nebeští lordi dohodli na vzniku nového útvaru známém jako Nobelium. Nobelium se měli poté pohybovat mezi Daevy a verbovat je do svých nových sdružení, bojových skupin, legií. Tyto nově vyjmenované bojové skupiny nutily Balaur k úpěnlivé obraně a pomáhaly vytvořit zdánlivý mír mezi neproniknutelným Aetherickým polem a zbytkem světa po dlouhé roky.

Na určitý čas život pokračoval dále pro lidské obyvatele Atrei-e. Chráněni prostřednictvím aetherického pole a Daeva legií, se mohli lidé zajímat o své podnikání a pokusit se zapomenout na hody Balaurů, které pustošily krajinu. Po letech násilí a strašného krveprolévání tato obměna existence znamenala obrovské zlepšení pro obyvatele Atrei-e. Ale tato situace na mrtvém bodě přinesla obrovské náklady na Nebeské lordy a jejich Daeva následníky. Když vzkvétal život uvnitř Aetherického pole, tisíce Daevů ztráceli své životy při obraně, jak válka pokračovala bez nedohledného konce. Ztráty ve válce začaly trápit i mysl Balaurů, stejně jako 5 Draken lordů, kteří vysílali stále víc a víc Balaurských bojovníků do útoku proti Daevům.

Obě strany zjistily, že válka nikdy neskončí, pokud by pokračovala v této podobě. Poté začal šepot mezi Nebeskými lordy iniciovaný Israphelom, jedním z nejodvážnějších pánů. Pojem mír rozkvetl do reálného návrhu podaného před ostatní lordy. Avšak ušlechtilý návrh rozdělil následovníky Aion-a prvně od počátku konfliktu. Někteří lordi požadovali mír za dobré řešení, zatímco jiní považovali Balaur a Draken lordy za rakovinu Atrei-e, dávno odsouzenou k zneškodnění. Israphel věřil, že příměří je jediný způsob, jak ukončit válku dostatečně dlouho na to, aby aby se Atreia stabilizovala a neviděl žádnou jinou alternativu na vyřešení tohoto konfliktu. Israphel se pokusil přesvědčit ostatní Nebeské lordy a zároveň představit svůj mírový plán Draken lordům.

Následoval řetězec vyhrocených diskuzí a rozporů. Lordé to chtěli vyřešit systémem "pro a proti". Jeden z nich, Asphel, nesouhlasil více jak ostatní. Vehementně nesouhlasil kvůli jeho úplnému odporu k Balauru a byl rozhodnut dále bojovat, dokud jedna strana nakonec nezvítězí. S plným vědomím, že Daevové a Balauři umírají zatímco Nebeští lordi argumentovali, Israphel rozhodl vyrazit vpřed s jediným spojencem, Lady Siel, měli nabídnout Draken lordům mír bez schválení od pyšných Nebeských lordů.

Netrvalo dlouho a Draken lordé a jejich průvod stál mimo Aetherické pole, přinášejíc potvrzení o mírovém návrhu. Prostě a jednoduše tam stáli a úzkostlivě čekali. Nejistota nadále zužovala Nebeské lordy když Balaurové udělali první gesto dobré vůle, když se objevil jen malý oddíl elitních bojovníků. Nebeští lordi udělali další krok a snížili sílu Aetherického pole pro vstup Balaurů. Poprvé se po mnohých, mnohých letech, Věž stala zranitelná vůči útokům. Jako další projev dobré víry, 5 Draken lordů bylo vyzváno ke vstupu do Věže osamostatnění.

Souhlasili a vstoupili. Diskuze začala pokojně. Draken lord Fregion a Nebeská paní Siel začala řešit náročnou otázku nesnášenlivosti a násilností trvající stovky let přes diplomacii. Každá strana přednesla své požadavky. Na krátký moment, se poprvé od časů na které nikdo nepamatoval mohl v zemi Atreia rozšířit mír. Co se stalo ihned na to, zůstává záhadou pro obě strany, protože ani jedna strana si nemohla vzpomenout, co přesně se stalo při ceremoniálu. Co je známo je, že vypukly násilnosti uprostřed jednání způsobené zavražděním jednoho z Draken lordů. V mihu oka vypukl divoký zápas přímo uprostřed Věže věčnosti. Stalo se to tak nečekaně, že Siel a Israphel nestihli reaktivovat Aetherický štít.

Věž věčnosti, která ležela v srdci planety, se začala rozpadat a lámat stejně tak, jako Draken lordi a Nebeští lordi bojovali o své životy. Pán Asphel si to namířil na sever, zatím co jeho super, Lady Ariel, na jih. Každý věřil, že hraje svojí úlohu v záchraně světa. Bez ohledu na jejich odvahu, přežití Věže nezáleželo na nich. Dva poslové mírového návrhu, Israphel a Siel, na sebe vzali tíhu záchrany věže. V aktu čistého zoufalství a pocitu viny, se rozhodli oba lordi obětovat a vložili do vytvoření nového Aetherického pole všechnu svou vlastni Aetherickou energii, která tvořila jejich těla. Jejich činy, když se obrátili statečně tváří v tvář jisté smrti, znovu obnovili sílu Aetherického pole. Dva lordi zachránili celou planetu. Tyto události, známé jako Velká pohroma, předurčily novou éru pro Atreiu.

  • Kapitola 4 - Následky

Svět Atreia se rozbil v tento osudový den. Fyzicky se svět roztrhnul na dva kusy. Už nikdy nebylo nic stejné jako předtím. Rozdělená na dvě části, Atreia byla postihnuta jinou transformací, která předpověděla další velké změny, které vyvolala neúspěšná mírová konference mezi Nebeskými lordy a Draken lordy. Myšlenka míru a naděje se náhle a prudce změnila a to vedlo k obětování se Israphela a Siely, dvou nebeských lordů, kteří zpustili mírová jednání. Oba zemřeli v ohnivém výbuchu z Aetherické energie při záchraně Věže věčnosti od úplného zničení.

Jejich zoufalý a nesobecký akt pomohl udržet svět Atreia od pohromy, ale z Věže samotné je zřícenina. Střed Věže byl zlomený a efektivně roztříštil svět na dvě části. To nejen že změnilo krajinu na světě na věky,ale také rozdělilo Nebeské lordy na dvě odlišné frakce: Ti, kteří bránili brány na severu, pod vedením lorda Asphel a ti, kteří bránili Věž na jižní straně, v jejichž čele byla Lady Ariel. Velká pohroma vytvořila mohutnou propast mezi oběmi částmi planety, ze které každý měl své vlastní pozůstatky Věže. A každý z vlastním obyvatelstvem.

Ti, v dolní polovičce Atreii se mohli zapozorovat do nebe a vidět horní polovinu světa, plavoucí jakoby zamrznutou v čase. S rozdělením planety, interiér Atreie ležel vystavený ve vesmíru poprvé od svého vzniku. Ti, kteří žili v dolní polovičce se nyní ocitli pod přímým žárem z nedaleké hvězdy. Divoce sálavé teplo z hvězdy které v průběhu roků vytvořilo pestrobarevná pole a lesy. Pod kontrolou Lady Ariel a jejích Nebeských lordů, život šel dále po stovky let tímto způsobem. Lady Ariel a její následovníci se překřtili na Serafínské lordy a pomáhali lidem a Devům rozkvétat v novém domově. V neustálém upozorňování svých občanů na katastrofu, o které se domnívali, že byla způsobena Lordem Asphelem a jeho následovníky

Jak roky ubíhaly, ti, kteří žili v jižní polovičce planety se začali nazývat Elyos. Požehnaní prosperující krajinou se Elyosané začali chápat jako Aion-ovi "vyvolení". Zázračná záchrana jejich životů je jen povzbuzovala v jejich neoblomné víře. Fyzicky se Elyos změnili stejně tak, jako jejich těla, která se vystavovala přímému nebeskému žáru, což svědčilo o jejich nové poloze pánů nižší Atreie, které dali název Elysea. Zde, kde by Balaur nemohli udržet svou plnou sílu, si Elyos vybudovali nádherné město plné věží a nádhery. Vše se změnilo. V Elyos zaživali šťastné stovky led bez nějaké hádky, či konfliktu s novým smyslem pro život plný naděje.

Avšak život v severní polovičce zdecimované Alterie byl absolutně odlišný. Chybělo zde teplo a světlo, které povznášelo Elyseu a Elyos, kteří žili v horní polokouli tvrzené v lepších podmínkách. Neustále studený a krutý terén, ve kterém stále rostla nehostinnost po týdny a měsíce po velké pohromě. Stejně tak, jako Elyos , přežili lidé na severu nakonec transformaci jejich fyzické podoby, podle nových životních podmínek. Jejich kůže upustila od světle růžové barvy nedostatkem světla a v jejich očích se zastavila trvalá mdlost. Na jejich nohách rozklíčily mohutné pazoury pomáhající jim slézat zubaté skály a na jejich rukách mohutné pazoury pomáhající jim v přežití. Vyvíjeli se v jejich novém domově - Pandemonium a nazvali se Asmodians. Vedoucí Asphel s jeho následovníky - kteří se do teď jmenovali Roniacčtí lordé - si Asmodiani vystavěli vlastní rozlehlé město a žili v relativní harmonii po stovky let

Elyos a Asmodians žili souběžně životy na svých polokoulích. Jedni na jihu, druzí na severu, neznajíc vzájemnou existenci. Dva rozdílné a navzájem odlišné druhy, byly však stejné v Aion-ových očích. Toto všechno se začalo měnit jednoho dne, když se velké úlomky začaly pomalu zdvihat k nebi. Asmodians a Elyos, dvojice oddělená katastrofou, bylo svědky další velké změny v jejich krajině. Objevil se portál na podivné místo, které brzy nazvali Abyss, v prostředku mezi oběmi částmi světa, kde plavaly části věže. Jejich zvědavost donutila každou rasu, vyslat malou skupinu Daevů vyšetřit, co se stalo. Každá strana objevila masivní portály, které vedly ke shluku plovoucích ostrovů nad nimi.

Osud se postaral o to, že se Asmodians a Elyos objevili navzájem, při vyšetřování záhadných jevů. Obě rasy se znovu sjednotily po stoletém žití izolovaně. Dvě malé skupiny si vyměnily pohledy a prohodily pár slov. Věcí krátce na to nabíraly rychlý spád. Při střetnutí se postoj rychle obrátil v násilné osočování a hněv se zvětšoval. Každá strana obviňovala tu druhou, ze zdecimování světa a způsobení Velké pohromy. Základní neoblomné postoje, na obou stranách Atreie, měly vyvrcholit ve dva druhy, určené k nenávisti vůči sobě. V následné bitvě padlo několik Elyosanů mrtvých a další byli těžce rameni. Oblomeni a zlomeni v duchu se Asmodians a Elyos vrátili na své strany planety.

Pokojná existence, která trvala po století skončila, protože obě strany mobilizovaly své legie v přípravě na válku. V této době, v čase obrovského náboru nových Daevů a vytváření legií na obou polokoulích planety, nastala jiná nebeská událost. V předvečer války mezi Asmodians a Elyos, se otevřel nový portál v Abyssu, který značně zkomplikoval situaci pro obě rasy Atreia.

Balaurové se vrátili a byli schopni vstoupit do Abyssu z jejich světa hrozíc oběma rasám. Krveprolévání, strach a chaos se vrátily do Atreie.

Ještě horší bylo zjištění, že Aether je rychle odsáván z obou pozůstatků věže do Abyss, který díky němu existuje. Pokud nadále potrvá tento stav, budou obě části Atreie definitivně zničeny. Asmodians a Elyos v současné době bojují proti třem nepřátelům: Proti sobě, proti Balauru a proti času. Kdyby byl jeden z dvou pozůstatků zničený, znamenalo by to zánik Abyssu i druhé polovičky světa, který by odplavala do vesmíru, ale také záchranu jedné rasy.

Dvě rasy, jednou spojeny v okamžiku stvoření, byly odděleny daleko od sebe a teď, o sto let později, si navzájem slíbili zničení. Elyos si stanovili zničit to, co zůstalo z věže Pandemonium a Asmodians zase to, co zůstalo na Elysee. Jakmile se jim to podaří, ta část bude lítat po zbytek ději v galaxii a Abyss bude zatracen.

Na jeviště vstoupila válka, která měla rozhodnout o osudu Atreie ... Přidej se a ukaž, co v Tobě je!

MMORPGStar Trek OnlineGuild WarsThe Exiled Realm of ArboreaWorld of WarcraftAionLineage I

Skok na začátek stránky

Videos, Photos, Images, Drawnings etc. Copyright  © Miscellaneous Authors
Copyright © 2008-2019 Wolf